Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR GENEL AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME METNİ

 

Sevgili Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz; 

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu olarak Sanayi Mahallesi samsun sokak no : 2/4 İstanbul Güngören tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMAÇLARI VE YASAL DAYANAĞI

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; . www.eyyo.com.tr Web sitemizi ve telefon uygulamamızı ziyaretiniz ve alışverişleriniz, Mağazalarımızdan yaptığınız alışverişler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz, Web sitemizde yer alan üyelik sözleşmesi, mağaza aktivitelerimiz, sizlere sunduğumuz promosyon veya anketlere katılımınız ve e bülten üyeliğiniz kapsamında doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Tarafınıza ait Bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi ) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), EYYO faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, Müşteri hizmetleri ile yaptığınız görüşmelerde kaydedilen işitsel verileriniz, mağazalarımızda fiziksel mekan güvenliği için yerleştirilmiş güvenlik kameralarına yansıyan görsel veriniz, EYYO tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, ürün satışına dair sözleşmenin kurulması, ifası, bir hakkın tesisi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gerekçelerinin yanı sıra kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatimiz kapsamında işlenecektir.

Başlıca veri işleme amaçlarımız; 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Ayrıca, doğum tarihi, medeni durum ve her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı, tercih, zevk ve beğeniler, gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak üzere; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve  açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenebilecektir. Yasal yükümlülüğümüz gereği işleme amacının ortadan kalkması ile EYYO Veri İmha Politikası gereğince kişisel verilerinizi imha ediyoruz. 

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı talep edeceğiz. Bu durumda, web sitemizdeki ilgili alanlardaki izin kutucuklarını işaretleyerek kaydol/gönder tuşuna basmak suretiyle izin işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Aynı şekilde kimlik ve iletişim bilgileriniz kullanılarak sizlere elektronik ticari ileti gönderilebilmesi amacıyla da izniniz talep edilmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen dayanak ve amaçlar kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizin sunulması için hizmet aldığımız, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 13.maddesi uyarınca Eyyo’ ya her zaman başvurabilirsiniz. Bu kapsamda ilgili kişi olarak sizler;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi;  www.eyyo.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan EYYO TR ilgili kişi başvuru formu ile (Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Tebliği esas alınmıştır) veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya e-posta, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından EYYO’ya daha önce bildirilen ve EYYO  sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde EYYO’ya iletmeniz durumunda EYYO, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, EYYO tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır

Tüm talep ve başvurularınızı aşağıda belirtilen şirket adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.

 

Eyyo Tekstil Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Veri Sorumlusu)

Adres: Sanayi mahallesi samsun sokak no :2/4 

Mersis: 0384075588900002

Web Adresi: www.Eyyo.com.tr.